About the Guest Editors
Sofya Raskhodnikova
Sofya Raskhodnikova
Computer Science and Engineering
Pennsylvania State University
sofya[ta]cse[td]psu[td]edu
www.cse.psu.edu/~sofya/
Ola Svensson
Ola Svensson
School of Computer and Communication Sciences
EPFL
Lausanne, Switzerland
ola.svensson[ta]epfl[td]ch
theory.epfl.ch/osven/